Op deze pagina kun je de Statuten en het Huishoudelijk Reglement inzien.

Statuten

De statuten van het Nerd-dispuut o.d.z. Slapen doe je maar als je later groot bent

1. Algemeen

Bepaling 1 (Naam). Het dispuut draagt de naam Nerd.

Bepaling 2 (Zetel). Het dispuut zetelt in Utrecht.

Bepaling 3 (Oprichting). Het dispuut

(1) is een dispuut der Vereniging B.I.T.O.N.

(2) is opgericht op 11 december 2005.

Bepaling 4 (Bijeenkomsten). Het dispuut heeft meerdere malen per jaar een dispuutsbijeenkomst en jaarlijks een LAN-party. De LAN-party vindt plaats in de week van de datum van oprichting als vermeld in bepaling 3.

Bepaling 5 (Doelstellingen). Het dispuut stelt zich ten doel:

(1) de band tussen zijn leden te versterken;

(2) de kennis en intelligentie van zijn leden te verhogen;

(3) het algemene begrip van en respect voor nerds en nerd-activiteiten te verhogen.

Bepaling 6 (Activiteiten). Het dispuut tracht haar doel te bereiken door

(1) het organiseren van ledenbandbevorderende activiteiten;

(2) het organiseren van informatieve activiteiten.

2. Het lidmaatschap

Bepaling 7 (Soorten leden). Het dispuut kent leden (n3rds), ereleden (übern3rds) en aspirant-leden (n00bs).

Bepaling 8 (Voorwaarden voor lidmaatschap). Leden behoren aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(1) bij toetreding zijn zij lid of zijn zij lid geweest van B.I.T.O.N.;

(2) zij hebben blijk van interesse gegeven in het lidmaatschap;

(3) zij betalen de contributie;

(4) zij stemmen in met de statuten van het dispuut;

(5) zij hebben de introductie van het dispuut doorlopen.

(6) zij dienen aanwezig te zijn bij de dispuutsbijeenkomst waar zij geïnstalleerd wensen te worden

Bepaling 9 (Beëindiging lidmaatschap). Het lidmaatschap eindigt door

(1) opzegging van het lidmaatschap van het dispuut door het lid, voor de diesbijeenkomst van het lopende jaar aan de ab actis, via een mail naar diens officiële emailadres;

(2) opzegging namens het dispuut;

(3) royement, uitgesproken door de ledenvergadering;

(4) overlijden;

(5) opheffing van het dispuut.

Bij opzegging door een lid eindigt het lidmaatschap aan het einde van het boekjaar.

3. Het bestuur

Bepaling 10 (Samenstelling) Voor het bestuur gelden de volgende eisen:

(1) Het bestuur wordt tijdens de LAN-party samengesteld uit leden van het dispuut voor een periode van 1 jaar;

(2) Het bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder:

(a) een praeses;

(b) een ab actis;

(c) een fiscus.

(3) Bestuursleden zijn lid van B.I.T.O.N. of van de reünistenvereniging van B.I.T.O.N.

4. De geldmiddelen

Bepaling 11 (Geldmiddelen). De geldmiddelen van het dispuut bestaan uit contributies, legaten, schenkingen en andere wettige inkomsten.

Bepaling 12 (Boekjaar). Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Bepaling 13 (Contributie). Leden betalen een contributie, zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld bij de begroting.

Bepaling 14 (Verantwoording geldmiddelen). De begroting wordt jaarlijks op de LAN-party door de leden vastgesteld. Na het einde van het boekjaar wordt het financieel verslag aan de leden voorgelegd. De begroting en het financieel verslag worden aan de kascommissie van B.I.T.O.N. voorgelegd.

Bepaling 15 (Geldelijke verplichtingen). Tot het voldoen van geldelijke verplichtingen van het lopende dispuutsjaar is ieder gebonden, die in de loop van het boekjaar lid was, naar verhouding tot de periode van lidmaatschap.

Ieder die negen maanden of minder van het boekjaar lid was, is slechts gebonden aan het voldoen van de helft van de contributie.

5. Het huishoudelijk reglement

Bepaling 16 (HR). Er bestaat de mogelijkheid om een Huishoudelijk Reglement, ook wel HR genaamd, vast te stellen.

Bepaling 17 (Vaststelling). Voor het vaststellen van het HR gelden de volgende bepalingen:

(1) het HR wordt vastgesteld en gewijzigd op een der bijeenkomsten.

(2) vaststelling van het HR kan slechts plaatsvinden op een geconvoceerde dispuutsbijeenkomst waarbij ten minste tweederde van de aanwezige leden zich uitspreekt vóór het voorstel.

(3) het HR mag niet in strijd zijn met de statuten van het dispuut, noch met de wet, noch met de statuten en het Huishoudelijk Reglement der Vereniging B.I.T.O.N.

Bepaling 18 (Inhoud). Het HR bepaalt onder meer:

(1) de zinspreuk van het dispuut;

(2) de status van leden, ereleden en aspirant-leden;

(3) de taken der afzonderlijke bestuursleden;

(4) de regeling der geldmiddelen;

(5) de verdere regeling van de in de statuten vermelde onderwerpen.

6. Slotbepalingen

Bepaling 19 (Wijziging der statuten). Voorstellen tot wijziging der statuten kunnen slechts aangenomen worden op een dispuutsbijeenkomst waarbij méér dan de helft van de aanwezige leden zich uitspreekt vóór het voorstel en het voorstel een maand voor de dispuutsbijeenkomst aangekondigd is.

Mits aangenomen gaat de statuutswijziging een maand na het communiceren daarvan naar de leden van kracht, tenzij er sprake is van een bezwaaraantekening.

a) Elk lid kan een bezwaaraantekening indienen, maar slechts binnen de maand nadat deze gecommuniceerd is naar de leden.

b) Een bezwaaraantekening dient afdoende gemotiveerd te zijn.

c) Alle ingediende bezwaaraantekeningen dienen zo spoedig mogelijk door het bestuur gecommuniceerd te worden aan de leden en worden bij de volgende dispuutsbijeenkomst behandeld.

d) In het geval dat het bezwaar c.q. de bezwaren voldoende gegrond wordt c.q. worden geacht door de ALV, dan gaat de wijziging niet van kracht. In het geval dat de ALV de bezwaren verwerpt, dan gaat de wijziging per direct van kracht. De ALV stemt voor of tegen de geconvoceerde wijziging, de uitkomst van deze stemming is bindend.

e) In het geval dat de geconvoceerde statuutswijziging niet onveranderd blijft, dan geldt er een nieuwe bezwaarperiode, de wijziging wordt dan opnieuw behandeld.

Bepaling 20 (Quorum). Indien het quorum genoemd in bepaling 19 niet gehaald is, kan het bestuur binnen een maand nog een dispuutsbijeenkomst convoceren waarop het voorstel alsnog kan worden aangenomen mits méér dan de helft van de aanwezige leden zich uitspreekt vóór het voorstel. De artikelen 1 t/m 5 en dit artikel kunnen niet op deze manier gewijzigd worden.

Bepaling 21 (Opheffing van het dispuut). Het dispuut wordt ontbonden:

(1) van rechtswege;

(2) indien het dispuut buiten het bestuur geen leden meer heeft;

(3) indien hiertoe op een LAN-party wordt besloten. Hiertoe dient minimaal 2/3 van alle leden aanwezig te zijn en tenminste 2/3 van alle aanwezige leden dient zich uit te spreken voor opheffing.

Bepaling 22 (Verdeling eigendommen). In geval van ontbinding vervallen de eigendommen van het dispuut aan B.I.T.O.N.

Bepaling 23 (Onvoorzien). In gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist de dispuutsbijeenkomst. Is dit niet mogelijk, dan beslist het bestuur. Zo spoedig mogelijk daarna legt het bestuur verantwoording af aan de dispuutsbijeenkomst.

Huishoudelijk Reglement

Bestuursplichten.

Artikel 1.
Het Bestuur is verplicht:
a) Minimaal 1 maal per jaar een LAN-party met vergadering te organiseren.
b) Voor deze vergadering nieuwe bestuursverkiezingen uit te schrijven.
c) Minimaal 6 maal per jaar dispuutsavonden organiseren.

Artikel 2.
De Praeses heeft de volgende taken:
a) Voorzitten van de vergaderingen tijdens de LAN-parties.
b) Het afspreken van data waarop het pand gebruikt kan worden.

Artikel 3.
De Ab Actis heeft de volgende taken:
a) Het notuleren van de vergaderingen tijdens de LAN-parties.
b) LAN-parties convoceren.
c) Het bijhouden van het ledenbestand.
d) De correspondentie bijhouden.
e) Het regelen van een activiteit voor dispuutsavonden.

Artikel 4.
De Fiscus heeft de volgende taken:
a) Het innen van de contributie.
b) Het betalen van de rekeningen
c) Financieel verslag uitbrengen aan de vergadering en de KasCommissie van Biton.
d) Het regelen van de film voor dispuutsavonden.
e) Het beheren van alle pasjes.

Bestuursrechten.

Artikel 5.
Iedere bestuurder is bevoegd afspraken namens het dispuut aan te gaan. Indien dit financiële gevolgen heeft voor het dispuut, die niet in de begroting zijn opgenomen, dan moet het bestuur unaniem akkoord gaan met de afspraak. Als deze gevolgen ertoe leiden dat de begroting met minstens 13,37% overschreden wordt, dan dient het bestuur dit binnen een week te melden aan de leden.

Artikel 6.
Het bestuur is gerechtigd commissies op te richten om haar te ondersteunen in haar taken.

Artikel 7.
Het bestuur is gerechtigd commissies op te richten om aanvullende activiteiten te organiseren.

Leden.

Artikel 8.
Eenieder, die aan de Ab Actis schriftelijk te kennen heeft gegeven lid te willen worden, is vanaf dan aspirant-lid (n00b).

Artikel 9.
N00bs kunnen de ab actis verzoeken om bij de eerstvolgende dispuutsbijeenkomst geïnstalleerd te worden als leden (n3rds). Voor deze installatie dienen zij aanwezig te zijn bij de dispuutsbijeenkomst.

Artikel 10.
Tijdens de vergadering kan besloten worden aan een n3rd of iemand, die gerechtigd is n3rd te worden, het erelidmaatschap te verlenen. Zij worden dan onverwijld geinstalleerd als übern3rd.

Artikel 11.
Elke n3rd en übern3rd heeft gelijk stemrecht op de ledenvergadering.

Artikel 12.
Elke n00b, n3rd en übern3rd kan zich verkiesbaar stellen als bestuurder.

Artikel 13.
Elke activiteit is open voor n00bs, n3rds en übern3rds. Verder is elke activiteit, met uitzondering van ledenvergaderingen, open voor andere leden van Biton.

Artikel 14.
Bij activiteiten, waar slechts beperkte deelname mogelijk is, gelden de volgende voorrangsregels in die volgorde:
a) Mensen die voor de deadline inschrijven, hebben voorrang.
b) N3rds en übern3rds hebben voorrang.
c) N00bs hebben voorrang.
d) Die het eerst komt, die het eerst maalt.

Artikel 15.
Voor zover hier niet in voorzien is, hebben übern3rds dezelfde rechten en plichten als n3rds, met uitzondering van de contributieplicht.

LANs.

Artikel 16.
Er dient zo dicht mogelijk op de datum vermeld in bepaling 3 van de statuten (11 december) een LAN-party georganiseerd te worden ter viering van de oprichting van het dispuut.

Artikel 17.
Tijdens ieder LAN dienen de ongeschreven regels (“mores”) van het dispuut verteld te worden na afloop van de algemene ledenvergadering.

Sancties.

Artikel 18.

Het bestuur is gerechtigd sancties op te leggen aan een lid wanneer zij van mening is dat het lid:
a) Regels beschreven in de statuten of huishoudelijk reglement van het dispuut overtreden heeft.
b) Met zijn of haar gedrag het dispuut schade heeft toegebracht.

De opgelegde sanctie is direct van kracht, tenzij niet gewenst door het bestuur. Het bestuur licht de leden binnen een week in van de opgelegde sanctie. De sanctie dient behandeld te worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Indien de eerstvolgende algemene ledenvergadering nog meer dan een maand verwijderd is, dan heeft het gesanctioneerde lid, tot maximaal een week na inlichting, de mogelijkheid om een nieuwe, eerdere ALV aan te vragen. Deze ALV dient dan ook binnen een maand van het verzoek plaats te vinden en zo spoedig mogelijk geconvoceerd te worden.

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering dient het volgende plaats te vinden:
a) Het bestuur verantwoordt zich voor de opgelegde sanctie.
b) Het desbetreffende lid krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen.
c) Het desbetreffende lid en het bestuur hebben de mogelijkheid getuigen op te roepen.
d) De aanwezige leden op de algemene ledenvergadering hebben de mogelijkheid in discussie te treden.
e) De algemene ledenvergadering heeft de mogelijkheid andere sancties voor te stellen.

Als bovenstaande zaken naar behoren voltooid zijn zullen de aanwezige leden, inclusief individuele bestuursleden en het gesanctioneerde lid, gesloten stemmen over de zwaarst voorgestelde sanctie.

Indien er een meerderheid voor deze sanctie is, gaat deze onmiddellijk in werking.

Indien er geen meerderheid is, dient er opnieuw gesloten gestemd te worden over de volgende zwaarst voorgestelde sanctie. Dit proces herhaalt zich totdat er een meerderheid is voor een voorgestelde sanctie. Indien er geen meerderheid is voor een voorgestelde sanctie, dan wordt de door het bestuur opgelegde sanctie met terugwerkende kracht teruggedraaid.